Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Bergamol (Buspar) Uten Resept

Kjøpe BergamolKjøpe Bergamol På nett uten resept

BERGAMOL (BUSPAR) INDIKASJONER


Bergamol brukes for kortvarig lindring av angst symptoms.Bergamol er en antianxiety agent. Det reagerer med spesifikke kjemiske reseptorer i hjernen.

BERGAMOL (BUSPAR) INSTRUKSJONER


Bruk Bergamol som anvist av legen din.

Ta Bergamol gjennom munnen. Ta det konsekvent, enten alltid med mat eller alltid uten mat.
Unngå store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice mens du tar Bergamol. Snakk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Bergamol.
Bergamol er designet for å tas hver dag for å forebygge angst symptomer. Det fungerer ikke hvis det er bare tas etter behov, eller bare når angst symptomer er til stede.
Fortsett å ta Bergamol selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Bergamol, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bergamol.

BERGAMOL (BUSPAR) LAGRING


Oppbevares Bergamol på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Unngå lagring ved temperaturer over 86 grader F (30 grader C). Hold Bergamol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

BERGAMOL (BUSPAR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Buspirone HCl.

IKKE bruk Bergamol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bergamol
du har alvorlige lever-eller nyreproblemer
du tar furazolidon, natriumoksybat (GHB), eller en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), eller hvis du har tatt en MAO-hemmer i løpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bergamol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med alkoholisme eller stoffmisbruk, eller har lever-eller nyreproblemer
hvis du har en historie med selvmordstanker eller handlinger.

Noen legemidler kan samhandle med Bergamol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Furazolidon eller MAO-hemmere (f.eks phenelzine) fordi alvorlige bivirkninger, inkludert alvorlig høyt blodtrykk, kan oppstå
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), diltiazem, HIV-proteasehemmere (f.eks ritonavir), makrolider og ketolidene (f.eks erytromycin, azitromycin), nefazodon, eller verapamil fordi de kan øke risikoen for Bergamol er bivirkninger
Karbamazepin, deksametason, fenobarbital, fenytoin, eller rifampicin fordi de kan redusere Bergamol effektivitet
Natriumoksybat (GHB) fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Bergamol.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bergamol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bergamol kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bergamol med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Bergamol. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bergamol bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre seks år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bergamol mens du er gravid. Det er ikke kjent om Bergamol er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bergamol.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, svimmelhet, døsighet, oppstemthet, hodepine, svimmelhet, kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), unormale muskelbevegelser, brystsmerter, besvimelse, feber, uregelmessig hjerterytme, tap av koordinering, hukommelsesproblemer, ny eller forverret mental, humør, eller personlighetsforandringer (f.eks sinne, fiendtlighet, forvirring, depresjon), beslag, selvmordstanker eller handlinger, unormal rastløshet, visjon endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bergamol