Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Candinil (Diflucan) Uten Resept

Kjøpe CandinilKjøpe Candinil På nett uten resept

CANDINIL (DIFLUCAN) INDIKASJONER


Candinil brukes for behandling og forebygging av visse gjær-og soppinfeksjoner. Candinil er en azol soppdrepende. Det dreper følsomme sopp ved å forstyrre dannelsen av soppcellemembran.

CANDINIL (DIFLUCAN) INSTRUKSJONER


Bruk Candinil som anvist av legen din!

Ta Candinil gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Candinil minst to timer før protonpumpehemmere (for eksempel omeprazol).
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Candinil for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager. Ikke gå glipp av noen dose.
Candinil fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Candinil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Candinil.

CANDINIL (DIFLUCAN) LAGRING


Oppbevares Candinil under 86 grader F (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Candinil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CANDINIL (DIFLUCAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Flukonazol.
IKKE bruk Candinil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Candinil
du tar astemizol, en aldosteron blocker (f.eks, eplerenon), cisaprid, en ergotalkaloidderivater (f.eks, ergotamin), erytromycin, pimozid, en serotonin (5-HT1) reseptor agonist (f.eks eletriptan), eller terfenadin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Candinil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har et svekket immunforsvar, nyre-eller leversykdom, eller uregelmessig hjerterytme
hvis du er allergisk mot andre azolfungicider (f.eks itrakonazol).

Noen legemidler kan samhandle med Candinil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), amiodaron, astemizol, cisaprid, pimozid, serotonin reseptor agonister (f.eks, eletriptandoser), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), liner (f.eks ciprofloxacin), eller terfenadin fordi risikoen for alvorlig uregelmessig hjerterytme ( f.eks, QT-forlengelse) kan økes
Rifabutin fordi risikoen for visse øyeproblemer (f.eks, uveitt) kan økes
Makrolid immundempende (f.eks, takrolimus) fordi risikoen for nyreproblemer kan økes
Rifampicin eller protonpumpehemmere (for eksempel omeprazol) fordi de kan redusere Candinil effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), benzodiazepiner (for eksempel alprazolam), buspiron, karbamazepin, cyklofosfamid, ciklosporin, ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), haloperidol, HMG-CoA-reduktasehemmere eller "statiner" (f.eks, simvastatin), hydantoins (f.eks , fenytoin), metadon, muskarine antagonister (f.eks solifenacin, tolterodin), narkotika (f.eks, kodein), ramelteon, sulfonylurea (f.eks, glipizid), teofyllin, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Candinil.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Candinil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Candinil kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Candinil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Candinil har vært kjent for å forårsake sjeldne tilfeller av alvorlig leverskade, inkludert død, hovedsakelig hos pasienter med alvorlige medisinske tilstander. Leverskade forårsaket av Candinil har ikke blitt tilskrevet til total daglig dose, behandlingslengden, eller kjønn eller alder av pasienten. Denne type leverskade kan eller ikke kan være reversible når Candinil er stoppet. Hvis du merker noe av det følgende, må du kontakte lege umiddelbart: hoven eller øm mage, gulfarging av hud eller øyne.
Pass på å bruke Candinil for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Soppen kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Candinil kan føre til utslett. Hvis utslettet forverres, bør du kontakte legen din.
Langvarig eller gjentatt bruk av Candinil kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Candinil. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Lab tester, for eksempel blod urea nitrogen og lever-og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Candinil. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Candinil med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Candinil mens du er gravid. Candinil er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Candinil, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Endringer i smak, svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), diaré, skjellende, rød hud over store deler av kroppen, hovne eller ømme magen; oppkast, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Candinil