Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Deloxi (Cymbalta) Uten Resept

Kjøpe DeloxiKjøpe Deloxi På nett uten resept

DELOXI (CYMBALTA) INDIKASJONER


Deloxi brukes for behandling av depresjon, og generalisert angstforstyrrelse. Den brukes for å håndtere smerte forårsaket av fibromyalgi og diabetisk perifer nevropati (DPNP). Deloxi er en serotonin og noradrenalin reopptakshemmere (SNRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av visse naturlige stoffer i hjernen (serotonin og noradrenalin), som bidrar til å forbedre visse humør problemer.

DELOXI (CYMBALTA) INSTRUKSJONER


Bruk Deloxi som anvist av legen din.

Ta Deloxi gjennom munnen med eller uten mat. Tar det med mat kan bidra til å redusere sjansen for kvalme eller magesyke.
Svelg Deloxi helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger. Ikke åpne kapselen og strø innholdet på mat eller flytende.
Ta Deloxi regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Deloxi på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Deloxi selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Deloxi uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, diaré, svimmelhet, forvirring, hodepine, økt svetting, kvalme, mareritt, øresus, kramper, søvnvansker, unormal tretthet, eller oppkast. Du vil bli nøye overvåket når du starter Deloxi og når en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Deloxi, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Deloxi.

DELOXI (CYMBALTA) LAGRING


Oppbevares Deloxi på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Deloxi utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DELOXI (CYMBALTA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Duloksetin hydroklorid.

IKKE bruk Deloxi dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Deloxi
du har ukontrollert trangvinkelglaukom
du har leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer, eller du har dialyse
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene
du tar en kinolon antibiotika (f.eks, ciprofloxacin), en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI) (f.eks, fluoksetin, fluvoksamin), en SNRI (f.eks venlafaksin), tioridazin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Deloxi. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), nylig hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, nyreproblemer, diabetes, mage-eller tarmproblemer (f.eks bremset tømming), eller økt trykk i øyet (f.eks , glaukom)
hvis du er dehydrert, har problemer med vannlating, har lav blod natrium nivåer, eller drikke alkohol.

Noen legemidler kan samhandle med Deloxi. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), kinidin, rasagilin, SNRI (f.eks venlafaksin), SSRI (f.eks, fluoksetin, fluvoksamin), johannesurt, tramadol, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, eller koma, kan det oppstå
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Cimetidin, legemidler mot høyt blodtrykk, eller kinolonantibiotika (f.eks, ciprofloksacin) fordi de kan øke risikoen for Deloxi er bivirkninger
Visse antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon), fenotiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Deloxi.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Deloxi kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Deloxi kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Deloxi med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Deloxi kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Deloxi, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Ikke plutselig slutte å ta Deloxi. Enkelte forhold kan bli verre når medisinen er stoppet plutselig eller dosen av Deloxi er redusert. Dosen kan trenge å bli langsomt senkes for å redusere risikoen for bivirkninger.
Barn og tenåringer som tar Deloxi kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Voksne kan også bli påvirket. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Risikoen kan også være større hos pasienter som har hatt bipolar (manisk-depressiv) lidelse, eller om deres familiemedlemmer har hatt det. Se pasienter som tar Deloxi tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Deloxi. Risikoen kan være større hvis du tar Deloxi med visse andre legemidler (f.eks MAO-hemmere, SSRI, "triptaner"). Symptomer kan inkludere agitasjon, koma, forvirring, overdreven svetting, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, kvalme, oppkast eller diaré, skjelving. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Deloxi. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Diabetes pasienter - Deloxi kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Deloxi, må du vente i minst fem dager før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Deloxi.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk og leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Deloxi. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Deloxi med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Deloxi hos barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Deloxi bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Deloxi kan forårsake skade på fosteret hvis det er brukt i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Deloxi mens du er gravid. Deloxi er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Deloxi.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, økt svette, tap av matlyst, kvalme, sår hals, trøtthet, søvnvansker, oppkast, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), bisarr atferd, blodig eller svart, tjæreaktig avføring, tåkesyn, forvirring, mørke urin, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon, overdreven svetting, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber eller frysninger, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret aggressivitet, agitasjon, angst, fiendtlighet, impulsivitet, irritabilitet, panikkanfall, rastløshet, eller manglende evne til sitte stille, blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller hodepine, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast eller diaré, alvorlig eller vedvarende tretthet eller svakhet, alvorlig eller vedvarende problemer med å sove, stive muskler, mage smerter, selvmordstanker eller forsøk, tremor, problemer med vannlating eller endring i mengden av urin som produseres, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, uvanlig svakhet, oppkast som ser ut som kaffegrut; forverring av depresjon, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Deloxi