Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Depnox (Bupron SR) Uten Resept

Kjøpe DepnoxKjøpe Depnox På nett uten resept

DEPNOX (BUPRON SR) INDIKASJONER


Depnox brukes for behandling av depresjon. Depnox er en antidepressant. Det virker i hjernen for å behandle depresjon.

DEPNOX (BUPRON SR) INSTRUKSJONER


Bruk Depnox som anvist av legen din.

Ta Depnox gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. Ikke slutt å ta Depnox uten å sjekke med legen din.
Ta dine doser til samme tid hver dag, minst 6 timer fra hverandre med mindre noe annet av legen din. Dette kan bidra til å redusere risikoen for anfall med Depnox.
Fortsett å ta Depnox selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Depnox, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta mer enn en dose i løpet av seks timer. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Depnox.

DEPNOX (BUPRON SR) LAGRING


Oppbevar Depnox ved romtemperatur mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C), i en tett, lett-resistent beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Depnox utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DEPNOX (BUPRON SR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Bupropion.

IKKE bruk Depnox hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Depnox
du tar andre medisiner som inneholder Bupropion
du har en historie med en spiseforstyrrelse (for eksempel, anoreksi, bulimi) eller anfall (f.eks epilepsi)
du plutselig stoppe bruken av alkohol eller beroligende midler (for eksempel benzodiazepiner) etter lang tids bruk
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Depnox. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk depresjon), andre psykiske eller stemningsproblemer (f.eks, depresjon), selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har diabetes, nyreproblemer, leverproblemer (f.eks, skrumplever), høyt blodtrykk, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller en nylig hjerteinfarkt
hvis du har en historie med anfall, hodeskade, eller svulst i hjernen eller ryggmargen.

Noen legemidler kan samhandle med Depnox. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amantadin, antipsykotika (for eksempel haloperidol, risperidon), kortikosteroider (for eksempel prednison), cyklofosfamid, efavirenz, HIV-proteasehemmere (f.eks nelfinavir, ritonavir), insulin, levodopa, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), nikotinplaster, orale antidiabetika ( f.eks, glipizid), orfenadrin, andre antidepressiva (for eksempel amitriptylin, fluoksetin), sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin), teofyllin, thiotepa eller tiagabin fordi de kan øke risikoen for Depnox er bivirkninger
Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, eller rifampicin fordi de kan redusere Depnox effektivitet
Antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon), betablokkere (f.eks, metoprolol), fentiaziner (f.eks thioridazine), selektive serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressiva (f.eks, fluoksetin), eller trisykliske antidepressiva (f.eks, nortriptylin) fordi risikoen av deres bivirkninger kan økes med Depnox.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Depnox kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Depnox kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Depnox med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Depnox, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Depnox kan øke risikoen for anfall. Risikoen kan være større hvis du også har visse medisinske tilstander, bruker visse medisiner, eller hvis du bruker mye alkohol. Snakk med legen din for å se om du kan ha en større risiko for anfall mens du tar Depnox.
Hvis du allerede drikker alkohol eller bruker beroligende midler, ikke plutselig stoppe dem uten først å sjekke med legen din. Plutselig stopper dem kan øke anfallsrisiko.
Ikke ta decongestants (f.eks, pseudoefedrin), sentralstimulerende midler, eller slankepiller mens du tar Depnox uten først å sjekke med legen din. De kan øke risikoen for anfall.
Risikoen for beslag kan være større hvis man tar Depnox i høye doser eller i lang tid. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Depnox lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Depnox, kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Depnox tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis du har problemer med å sove, kan du ta din dose for nær sengetid. Snakk med legen din om å endre doseringsplan.
Depnox inneholder de samme ingrediensene som Zyban, et legemiddel som brukes for å hjelpe slutte å røyke, og Aplenzin, et annet legemiddel som brukes til behandling av depresjon. Ikke ta Depnox hvis du også tar Zyban eller Aplenzin. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Bruk Depnox med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Depnox bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Depnox mens du er gravid. Depnox er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Depnox.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Endringer i appetitt, forstoppelse, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, økt svetting, kvalme, nervøsitet, rastløshet, smaksendringer, søvnvansker, oppkast, vektendring.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, endringer i seksuell lyst eller evne, brystsmerter , forvirring, mørk urin, vrangforestillinger, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, hørselsproblemer, menstruasjonsendringer, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, konsentrasjonsproblemer, depresjon, panikkanfall, aggressivitet , agitasjon, angst, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, manglende evne til å sitte stille), rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende ledd eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast eller magesmerter, alvorlig eller vedvarende nervøsitet, rastløshet, eller problemer med å sove, kortpustethet, selvmordstanker eller forsøk; tremor, uvanlig hevelse, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Depnox