Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Elstatin (Mevacor) Uten Resept

Kjøpe ElstatinKjøpe Elstatin På nett uten resept

ELSTATIN (MEVACOR) INDIKASJONER


Elstatin brukes for å senke høye kolesterol hos visse pasienter. Den brukes sammen med en passende diett. Den brukes i visse pasienter for å redusere risikoen for hjerteanfall og brystsmerter forårsaket av angina. Den brukes også til å bremse blodkar blokkering og for å redusere behovet for medisinske prosedyrer for å åpne blokkerte hjerte blodkar. Elstatin er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, også kjent som en «statiner». Det fungerer ved å redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

ELSTATIN (MEVACOR) INSTRUKSJONER


Bruk Elstatin som anvist av legen din.

Ta Elstatin gjennom munnen med mat.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan øke mengden av Elstatin i blodet, noe som kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Risikoen kan være større med store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice. Unngå store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice (f.eks, mer enn én liter daglig). Snakk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Elstatin.
Fortsett å ta Elstatin selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Elstatin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Elstatin.

ELSTATIN (MEVACOR) LAGRING


Oppbevares Elstatin ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Elstatin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ELSTATIN (MEVACOR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Lovastatin.

IKKE bruk Elstatin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Elstatin
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer
du tar en makrolidantibiotikum (f.eks, klaritromycin, erytromycin), en HIV-proteasehemmer (f.eks, ritonavir), itrakonazol, ketokonazol, mibefradil, nefazodon, eller telitromycin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Elstatin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, en alvorlig infeksjon, nyreproblemer, diabetes, eller tidligere krampeanfall
hvis du er veldig syk, har visse muskelproblemer (f.eks smerter, svakhet), eller har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du drikker alkohol eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du har en viss type høyt kolesterol (homozygot familiær hyperkolesterolemi)
hvis du har hatt en organtransplantasjon eller har nylig hatt en større operasjon eller en alvorlig skade.

Noen legemidler kan samhandle med Elstatin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amiodaron, visse azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), danazol, diltiazem, fibrater (for eksempel gemfibrozil, clofibrate), flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), imatinib, immundempende (f.eks ciklosporin), makrolidantibiotika (f. eks , klaritromycin, erytromycin), mibefradil, nefazodon, niacin, ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (f.eks delavirdin), streptograminer (f.eks dalfopristin), telitromycin, vasopressin reseptor antagonister (f.eks conivaptan), verapamil, eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for muskel-eller nyresykdommer
Bosentan, karbamazepin, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Elstatin effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), cimetidin, digoksin, hormonell prevensjon (f.eks p-piller), makrolid immunundertrykkere (f.eks tacrolimus), eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Elstatin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Elstatin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Elstatin kan forårsake svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Elstatin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Å drikke alkohol daglig eller i store mengder kan øke risikoen for leverproblemer med Elstatin. Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Elstatin.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Elstatin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide bør bruke effektiv prevensjon mens du tar Elstatin. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om bruk av prevensjon.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
Laboratorietester, inkludert blodkolesterolet, leverfunksjonstester, og kreatinfosfokinase (CK) i blodet, kan utføres mens du bruker Elstatin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Elstatin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt alvorlige muskelproblemer.
Elstatin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år og i de som ikke har nådd puberteten, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Elstatin hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Elstatin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Elstatin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, mørk urin, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber eller fatigue), blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlige magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Elstatin