Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Luvox Uten Resept

Kjøpe LuvoxKjøpe Luvox På nett uten resept

LUVOX INDIKASJONER


Luvox er indisert for behandling av tvangstanker og tvangshandlinger hos pasienter med tvangslidelser (OCD). Luvox er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til å redusere angst og obsessive eller tvangsmessig atferd.

LUVOX INSTRUKSJONER


Bruk Luvox som anvist av legen din.

Ta Luvox gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Luvox ved sengetid med mindre legen din forteller deg noe annet.
Fortsett å ta Luvox hvis du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Luvox uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, søvnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nøye overvåket når du starter Luvox og når en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Luvox, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Luvox.

LUVOX LAGRING


Oppbevares Luvox på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Unngå temperaturer over 86 grader F (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Luvox utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LUVOX MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fluvoksamin maleate.

IKKE bruk Luvox hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Luvox
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar alosetron, astemizol, en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), nefazodon, pimozid, ramelteon, sibutramin, terfenadin, tioridazin, eller tizanidine.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Luvox. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, mage eller tarm blødning, diabetes, blod eller benmarg problemer, eller stoffskifte problemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikke alkohol eller røyk
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Luvox. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), legemidler mot psykiske problemer (for eksempel quetiapin), metoklopramid, nefazodon, kinidin, rasagilin, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, johannesurt, trazodon, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium og koma, kan opptre
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Tramadol fordi risikoen for anfall økes
Astemizol, cisaprid, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin), pimozid, eller terfenadin fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan forekomme
Cyproheptadin fordi det kan senke Luvox effektivitet
Alosetron, aripiprazol, benzodiazepiner (for eksempel alprazolam, diazepam), betablokkere (f.eks, metoprolol, propranolol), karbamazepin, klozapin, diltiazem, metadon, meksiletin, fenytoin, ramelteon, risperidon, serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks , venlafaksin), tacrine, teofyllin, tizanidine, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Luvox.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Luvox kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Luvox kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Luvox med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du bruker Luvox.
Sjekk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Luvox, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Luvox lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Luvox kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se pasienter som tar Luvox tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Luvox, må du vente i flere uker før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Luvox.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Luvox. Risikoen kan være større hvis du tar Luvox med visse andre legemidler (f.eks MAO-hemmere, "triptaner"). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diaré. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan sjelden være forårsaket av Luvox. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Luvox sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk Luvox hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Luvox bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet. De kan være mer følsomme for effektene, særlig økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Luvox kan føre til vektendring. Barn og tenåringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Luvox.
Graviditet og amming: Luvox kan forårsake skade på fosteret hvis det er brukt i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Luvox mens du er gravid. Luvox er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Luvox.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, nedsatt seksuell evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, gass, hodepine, økt svette, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, sår hals, mageplager, søvnvansker, oppkast, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, svart eller blodig avføring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon; overdrevne reflekser, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret agitasjon, angst, depresjon, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne til å sitte fortsatt, smertefulle menstruasjonen, vedvarende, smertefull ereksjon, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, beslag, alvorlig eller vedvarende hodepine eller problemer med å sove, stive muskler, magesmerter, selvmordstanker eller forsøk, tremor, uvanlige blåmerker eller blødninger, uvanlig eller har psykiske eller humørsvingninger, unormal hevelse, uvanlig svakhet, visjon endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Luvox