Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Paroxat (Paxil) Uten Resept

Kjøpe ParoxatKjøpe Paroxat På nett uten resept

PAROXAT (PAXIL) INDIKASJONER


Paroxat brukes for behandling av depresjon eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Det kan brukes til å behandle panikklidelse eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det kan også bli brukt til å behandle en generell angstforstyrrelse og sosial angstforstyrrelse. Paroxat er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til å forbedre visse humør problemer.

PAROXAT (PAXIL) INSTRUKSJONER


Bruk Paroxat som anvist av legen din.

Ta Paroxat gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Paroxat helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Tar Paroxat på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Paroxat selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Paroxat uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, søvnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nøye overvåket når du starter Paroxat og når en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Paroxat, ta den så snart som mulig. Hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Paroxat.

PAROXAT (PAXIL) LAGRING


Oppbevares Paroxat ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Paroxat utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PAROXAT (PAXIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Paroksetin hydroklorid.

IKKE bruk Paroxat hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Paroxat
du tar eller har tatt linezolid, en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), nefazodon, pimozid, en serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, fluoksetin), sibutramin, tioridazin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Paroxat. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, alvorlige nyreproblemer, mage eller tarm blødning, trangvinklet glaukom, diabetes eller stoffskifteproblemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Paroxat. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), cimetidin, fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, SNRI ( f.eks, venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, fluoksetin), johannesurt, tramadol, trazodon, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, eller koma, kan det oppstå
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon, kinidin), H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), eller fentiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan forekomme
Cyproheptadin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), fenobarbital eller fenytoin fordi de kan redusere Paroxat effektivitet
Aripiprazol, atomoksetin, klozapin, fluoksetin, pimozid, Procyclidine, risperidon, teofyllin, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Paroxat
Digoksin eller tamoxifen fordi deres effektivitet kan bli redusert med Paroxat.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Paroxat kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Paroxat kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Paroxat med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Paroxat.
Sjekk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Paroxat, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Paroxat lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Paroxat kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Tett se alle pasienter som tar Paroxat. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Paroxat, må du vente i flere uker før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Paroxat.
Paroxat sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Paroxat. Risikoen kan være større hvis du tar Paroxat med visse andre legemidler (for eksempel "triptaner," MAO-hemmere). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diaré. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Paroxat. Risikoen kan være større hvis Paroxat brukes med visse andre legemidler som kalles antipsykotika (f.eks, aripiprazol, risperidon). Symptomer kan være lik serotonergt syndrom og kan omfatte feber, stive muskler, blodtrykksendringer, og mentale forandringer. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Bruk Paroxat med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Paroxat i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Paroxat kan føre til vektendring. Barn og tenåringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Paroxat.
Graviditet og amming: Paroxat kan forårsake skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Paroxat mens du er gravid. Paroxat er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Paroxat, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, tåkesyn, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, gass, økt svetting, økt vannlating, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, nummenhet eller prikking i huden, mageplager, problemer med å konsentrere , søvnvansker, svakhet; gjesping.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, svart eller blodig avføring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon; overdrevne reflekser, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne å sitte stille, vedvarende eller alvorlig øresus, vedvarende, smertefull ereksjon; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst eller søvnvansker, alvorlig eller vedvarende hodepine eller svimmelhet, betydelig vekttap, magesmerter , selvmordstanker eller forsøk, tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Paroxat