Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Revatio Uten Resept

Kjøpe RevatioKjøpe Revatio På nett uten resept

REVATIO INDIKASJONER


Revatio er indikert for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon. Revatio er en fosfodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Det fungerer ved å slappe av og strekke blodårene i lungene. Dette senker blodtrykk i lungene og bidrar til å forbedre din evne til å utøve.

REVATIO INSTRUKSJONER


Bruk Revatio som anvist av legen din.

Ta Revatio gjennom munnen med eller uten mat. Ta dine doser 4 til 6 timer fra hverandre med mindre legen din forteller deg noe annet.
Ta Revatio regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Ta det på samme tidspunkt hver dag.
Fortsett å ta Revatio selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Ikke plutselig slutte å ta Revatio eller endre dosen uten å snakke med legen din.
Hvis du glemmer en dose av Revatio, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

DOSERING

Anbefalt dose av Revatio er 20 mg tre ganger daglig (TID). Behandling med høyere doser enn 20 mg tre ganger daglig anbefales ikke. Doser lavere enn 20 mg tre ganger daglig ble ikke testet. Enten doser lavere enn 20 mg tre ganger daglig er effektive er ikke kjent.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Revatio.

REVATIO LAGRING


Oppbevares Revatio ved romtemperatur på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Revatio utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

REVATIO MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sildenafil citrate.

IKKE bruk Revatio dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Revatio
du har lunge veno-okklusiv sykdom (PVOD)
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, spray, patch, salve), eller nitroprusside
du bruke et annet legemiddel som inneholder sildenafil, en annen PDE5-hemmer (f.eks, tadalafil, vardenafil), eller ritonavir
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Revatio. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en deformert penis (f.eks, kavernøs fibrose, Peyronies sykdom), visse blodceller problemer (f.eks, leukemi, multippelt myelom, sigdcelleanemi), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig eller smertefull ereksjon (priapisme )
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks macula degenerasjon, optisk nevropati, retinitis pigmentosa, plutselig synstap på ett eller begge øyne) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du er dehydrert eller har en historie med lever-eller nyreproblemer, høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødningsproblemer, hjerteproblemer (f.eks aortastenose, angina, uregelmessig hjerterytme, hjertesvikt), blodårer problemer, eller nervesystemet problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene
hvis du tar bosentan eller legemiddel mot erektil dysfunksjon (ED).

Noen legemidler kan samhandle med Revatio. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Revatio er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), bosentan, karbamazepin, efavirenz, nevirapin, fenytoin, rifabutin, eller rifampicin fordi de kan redusere Revatio effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Revatio kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Revatio kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Revatio med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Revatio kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Revatio kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Revatio sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din med en gang hvis du har en ereksjon som varer mer enn fire timer.
Hvis oppkast eller diaré inntreffer, må du passe på ikke å bli dehydrert. Kontakt legen din for instruksjoner.
Revatio kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Revatio. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Revatio. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk medisiner eller behandlinger for ED mens du tar Revatio uten først å sjekke med legen din.
Bruk Revatio med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Revatio bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Revatio mens du er gravid. Det er ikke kjent om Revatio er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Revatio, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, rødme, hodepine, muskelsmerter, neseblødning, nummen eller kriblende huden, tett nese, søvnvansker, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, forvirring, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hukommelsestap, nummenhet av en arm eller et ben, ensidig svakhet, smertefull eller langvarig ereksjon, øresus, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller neseblødning, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, kortpustethet, talevansker, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselige reduksjon eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Revatio