Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Sereupin (Paxil) Uten Resept

Kjøpe SereupinKjøpe Sereupin På nett uten resept

SEREUPIN (PAXIL) INDIKASJONER


Sereupin brukes for behandling av depresjon eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Det kan brukes til å behandle panikklidelse eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det kan også bli brukt til å behandle en generell angstforstyrrelse og sosial angstforstyrrelse. Sereupin er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til å forbedre visse humør problemer.

SEREUPIN (PAXIL) INSTRUKSJONER


Bruk Sereupin som anvist av legen din.

Ta Sereupin gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Sereupin helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Tar Sereupin på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Sereupin selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Sereupin uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, søvnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nøye overvåket når du starter Sereupin og når en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Sereupin, ta den så snart som mulig. Hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Sereupin.

SEREUPIN (PAXIL) LAGRING


Oppbevares Sereupin ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Sereupin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

SEREUPIN (PAXIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Paroksetin hydroklorid.

IKKE bruk Sereupin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Sereupin
du tar eller har tatt linezolid, en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), nefazodon, pimozid, en serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, fluoksetin), sibutramin, tioridazin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Sereupin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, alvorlige nyreproblemer, mage eller tarm blødning, trangvinklet glaukom, diabetes eller stoffskifteproblemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Sereupin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), cimetidin, fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, SNRI ( f.eks, venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, fluoksetin), johannesurt, tramadol, trazodon, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, eller koma, kan det oppstå
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon, kinidin), H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), eller fentiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan forekomme
Cyproheptadin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), fenobarbital eller fenytoin fordi de kan redusere Sereupin effektivitet
Aripiprazol, atomoksetin, klozapin, fluoksetin, pimozid, Procyclidine, risperidon, teofyllin, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Sereupin
Digoksin eller tamoxifen fordi deres effektivitet kan bli redusert med Sereupin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Sereupin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Sereupin kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Sereupin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Sereupin.
Sjekk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Sereupin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Sereupin lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Sereupin kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Tett se alle pasienter som tar Sereupin. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Sereupin, må du vente i flere uker før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Sereupin.
Sereupin sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Sereupin. Risikoen kan være større hvis du tar Sereupin med visse andre legemidler (for eksempel "triptaner," MAO-hemmere). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diaré. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Sereupin. Risikoen kan være større hvis Sereupin brukes med visse andre legemidler som kalles antipsykotika (f.eks, aripiprazol, risperidon). Symptomer kan være lik serotonergt syndrom og kan omfatte feber, stive muskler, blodtrykksendringer, og mentale forandringer. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Bruk Sereupin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Sereupin i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Sereupin kan føre til vektendring. Barn og tenåringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Sereupin.
Graviditet og amming: Sereupin kan forårsake skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Sereupin mens du er gravid. Sereupin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Sereupin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, tåkesyn, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, gass, økt svetting, økt vannlating, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, nummenhet eller prikking i huden, mageplager, problemer med å konsentrere , søvnvansker, svakhet; gjesping.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, svart eller blodig avføring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon; overdrevne reflekser, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne å sitte stille, vedvarende eller alvorlig øresus, vedvarende, smertefull ereksjon; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst eller søvnvansker, alvorlig eller vedvarende hodepine eller svimmelhet, betydelig vekttap, magesmerter , selvmordstanker eller forsøk, tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Sereupin